• سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سینه مرغ بی استخوان خورد شده
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه KFC
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سینه مرغ با استخوان با کتف
  ۷۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم