برچسب: گوساله

گوساله
 • فيله زبان گوساله
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • بيفتک گوساله ساده
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۸۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۷۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۷۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۸۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم