برچسب: گوساله

گوساله
 • فيله زبان گوساله
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • بيفتک گوساله ساده
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم