برچسب: گوساله

گوساله
 • فيله زبان گوساله
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • بيفتک گوساله ساده
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۲۹۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم