برچسب: گوساله

گوساله
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۷۱,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم