برچسب: گوساله

گوساله
 • فيله زبان گوساله
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • بيفتک گوساله ساده
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم