دسته بندی: گوساله فرآوری شده

گوساله فرآوری شده
 • استیک کوهان
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم