دسته بندی: گوساله فرآوری شده

گوساله فرآوری شده
 • استیک کوهان
  ۳۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک رول با پنیر
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب فیله برزیلی
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم