دسته بندی: گوساله فرآوری شده

گوساله فرآوری شده
 • کباب برگ
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۲۹۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم