دسته بندی: گوساله فرآوری شده

 • فیله کباب ترش
  ۶۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۶۶۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۷۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
 • تی بن استیک
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب برگ
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد