دسته بندی: گوساله فرآوری شده

گوساله فرآوری شده
 • کباب برگ
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • کوفته مخصوص
  ۲۶۴,۷۰۰ تومان
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۴۹۲,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۴۹۲,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۴۷۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک فیله دوپوف
  ۴۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم