دسته بندی: گوساله فرآوری شده

گوساله فرآوری شده
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۸۶,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۳۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۳۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۳۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم