برچسب: کیلوگرمی

کیلوگرمی
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۳۴۹,۷۸۹ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۴۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم