برچسب: کیلوگرمی

کیلوگرمی
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۵۲۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم