برچسب: کیلوگرمی

کیلوگرمی
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۶۶۷,۳۹۰ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم