برچسب: کیلوگرمی

کیلوگرمی
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۳۴۹,۷۸۹ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۱۲۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم