برچسب: کیلوگرمی

کیلوگرمی
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۵۲۴,۹۰۰ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۹۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۹۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم