برچسب: کیلوگرمی

کیلوگرمی
 • شنیسل ماهی شیر
  ۴۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۳۱۲,۷۵۰ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم