برچسب: کیلوگرمی

کیلوگرمی
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۲۵۴,۸۳۰ تومان
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ماهی شیر
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم