برچسب: قزل

 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۲۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم