برچسب: قزل

 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم