برچسب: قزل

 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم