برچسب: قزل

 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۸۱,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم