برچسب: قزل

 • ماهی قزل آلا
  ۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ماهی قزل آلا
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم