دسته بندی: گوشت شتر ساده

  • چرخکرده شتر
    ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم