دسته بندی: گوشت شتر ساده

  • چرخکرده شتر
    ۲۲۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم