• سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۶۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۷۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه KFC
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • ماهی قزل آلا
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم