• سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم