• شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران کامل بوقلمون
  ۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سرد وتازه لوبیا سبز
  ۹,۵۰۰ تومان
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۹,۸۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سولیکو سوسیس تخمیری 200
  ۴۴,۰۶۳ تومان
 • ماهی هامور
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان