• سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۸۱,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۲۲۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم