• شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سرد وتازه لوبیا سبز
  ۹,۵۰۰ تومان
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۴۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۵۱,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • مرغ سبز (زیرک)
  ۲۶,۹۹۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  فيله مرغ ساده
  ۵۴,۰۰۰ تومان ۵۱,۳۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۲۲,۵۵۰ تومان به ازای هرکیلوگرم