• سینه مرغ بی استخوان درسته
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ ساده
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۴۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران مرغ
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ساق مرغ بی پوست
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران مرغ پاک شده
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سردست گوسفندی بی استخوان
  ۴۵۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۴۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم