برچسب: همبرگر

همبرگر
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۲۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۲۵۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم