برچسب: همبرگر

همبرگر
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم