برچسب: همبرگر

همبرگر
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم (تعداد در بسته ۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در هر بسته۳عدد)
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم (تعداد در هر بسته ۳عدد)
  کیلوگرم