برچسب: همبرگر

همبرگر
 • همبرگر مرغ بوسینی
  ۷۷,۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم