برچسب: منجمد

 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۲۶۳,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۵۳,۴۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته