برچسب: منجمد

 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان