برچسب: آلایش

 • فيله زبان گوساله
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان