برچسب: آلایش

 • فيله زبان گوساله
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان