برچسب: آلایش

 • فيله زبان گوساله
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان