برچسب: آلایش

 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
 • فيله زبان گوساله
  ۵۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم