دسته بندی: مرغ آردی

 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۱۲۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله پنیر
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ناگت مرغ
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتلت مرغ
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم