دسته بندی: مرغ آردی

 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۸۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۷۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله پنیر
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ناگت مرغ
  ۶۴,۰۰۰ تومان به ازای کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتلت مرغ
  ۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم