دسته بندی: مرغ آردی

 • شنیسل فیله آرد قدیم
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه نارنجی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران اسپایسی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه با پودر قدیم
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران KFC
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • شنیسل سینه KFC
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله پنیر
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ناگت مرغ
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتلت مرغ
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم