دسته بندی: مرغ آردی

  • شنیسل ران نارنجی
    ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • شنیسل سینه اسپایسی
    ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم