برچسب: کباب

 • جوجه سیر و گوجه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۴۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد