برچسب: کباب

 • جوجه فلفلی
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه سیر و گوجه
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۳۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد