برچسب: پاک شده

پاک شده
  • ران مرغ پاک شده
    ۸۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • سینه مرغ با استخوان با کتف
    ۷۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم