برچسب: پاک شده

پاک شده
  • ران مرغ پاک شده
    ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • سینه مرغ با استخوان با کتف
    ۹۳,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم