برچسب: میگو

 • میگو منجمد 60-51
  ۳۴۸,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • میگو با سس بنیه
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم