برچسب: مرغتعدادی

مرغتعدادی
  • پاچین مرغ
    ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • شنیسل ران نارنجی
    ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم