برچسب: مرغتعدادی

مرغتعدادی
  • پاچین مرغ
    ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • شنیسل ران نارنجی
    ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم