برچسب: ماهی

 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۱۸۵,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • فیله استیک ماهی قزل آلا
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۷۴,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۷۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۵۱,۶۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم