برچسب: ماهی

 • ماهی سرخو
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سوف
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم