برچسب: ماهی

 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۳۲۵,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۲۳۳,۹۰۰ تومان
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۳۳۴,۳۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۳۸۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۳۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم