برچسب: ماهی

 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۲۶۳,۸۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۲۵۳,۴۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۱۳,۸۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۸۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم