برچسب: ماهیچه

ماهیچه
  • ماهیچه ران گوسفندی
    ۲۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • ماهیچه دست گوسفندی
    ۲۵۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم