برچسب: فیله

 • فیله استیک رول با پنیر
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ژامبون فیله بوقلمون رباط
  ۲۵۱,۰۰۰ تومان
 • فيله زبان گوساله
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چیکن استراگانف
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله پنیر
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال کبابی
  ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم