برچسب: فیله سوخاری

فیله سوخاری
  • شنیسل فیله نارنجی
    ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم