برچسب: شنیسل

 • شنیسل ماهی شیر
  ۹۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران نارنجی
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه اسپایسی
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۶۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • شنيسل قارچ
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان