برچسب: شنیسل

 • شنیسل ماهی شیر
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران نارنجی
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه اسپایسی
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۷۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • شنيسل قارچ
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان