برچسب: شنیسل

 • شنیسل ماهی شیر
  ۶۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران نارنجی
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه اسپایسی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • شنيسل قارچ
  ۸۵,۰۰۰ تومان