برچسب: شنیسل

 • شنیسل ماهی شیر
  ۵۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل فیله نارنجی
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران با پودر قدیم
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل ران نارنجی
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل سینه اسپایسی
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • شنيسل قارچ
  ۶۰,۰۰۰ تومان