برچسب: شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
  • شنیسل ران نارنجی
    ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم