برچسب: شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
  • شنیسل ران نارنجی
    ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم