برچسب: شنیسل شیر

شنیسل شیر
  • شنیسل ماهی شیر
    ۵۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم