برچسب: سالمون

سالمون
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۳۸۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۳۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم