برچسب: سالمون

سالمون
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم