برچسب: سالمون

سالمون
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۱۳,۸۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم