برچسب: ساده

 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گردن گوسفندی پاک شده
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۳۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم