برچسب: ساده

 • چرخ کرده شترمرغ
  ۷۷۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۶۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۷۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گردن گوسفندی پاک شده
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۶۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۶۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوساله
  ۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم