برچسب: ساده

 • چرخ کرده شترمرغ
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۹۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گردن گوسفندی پاک شده
  ۳۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۴۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم