برچسب: ساده

 • چرخ کرده شترمرغ
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ ساده
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۷۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۷۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گردن گوسفندی پاک شده
  ۸۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوساله
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلو گرم