برچسب: زیتون

 • زیتون تمشک انار
  ۱۳۳,۴۰۰ تومان
 • زیتون سبزیجات و انار
  ۱۵۶,۶۰۰ تومان
 • زیتون با سیر و ریحان
  ۴۳۹,۰۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته ایرانی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • زیتون پیش غذا با گردو
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون قرمز بی هسته
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان
 • زیتون گراسینی با پنیر
  ۱۶۷,۴۰۰ تومان
 • زیتون سیاه با هسته
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان
 • زیتون با هسته ایرانی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان