برچسب: دریایی

دریایی
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم