برچسب: دریایی

دریایی
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم