برچسب: دریایی

دریایی
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۹۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۹۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۶۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۶۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • ماهی قزل شکم پر
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۱۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل آلا
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۶۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم