برچسب: دریایی

دریایی
 • ماهی سرخو
  ۲۴۳,۸۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۸۲۵,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۸۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی سوف
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۴۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم