برچسب: دریایی

دریایی
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ميگو متوسط
  ۳۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۱۱۳,۸۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم