برچسب: دریایی

دریایی
 • خاویار بلوگا رقم 2
  ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
 • خاویار بلوگا ایرانی پرورشی
  ۸۲۵,۰۰۰ تومان
 • استیک شیر ماهی شوید
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی شیر فیله
  ۴۲۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • میگو با سس بنیه
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله سالمون نروژی تازه
  ۶۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • باباغنوش
  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • استيک ماهی سالمون نروژی
  ۶۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی قزل شکم پر
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۸۳,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهی آزاد پرورشی
  ۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • ماهی قزل ویژه سالمون
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم