برچسب: بوسینی

بوسینی
  • جوجه کباب بوسينی
    ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • همبرگر گوشت بوسینی
    ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
    کیلوگرم