برچسب: بوسینی

بوسینی
  • جوجه کباب بوسينی
    ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • همبرگر گوشت بوسینی
    ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
    کیلوگرم