برچسب: بوسینی

بوسینی
  • جوجه کباب بوسينی
    ۱۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • همبرگر گوشت بوسینی
    ۲۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
    کیلوگرم