• پنیر مدادی کالین
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده بزرگ
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز کاله
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۱۹۸,۲۰۰ تومان
 • پنیر پستو سبز کاله
  ۱۹۸,۲۰۰ تومان
 • پنیر پراتو کاله
  ۱۹۸,۲۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز خامه ای کاله
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۱۹۸,۲۰۰ تومان