• پنیر مدادی کالین
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • هاتامن پنير دودي رشته اي
  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده بزرگ
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاله بلوچیز خرد شده
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز کاله
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۱۹۸,۲۰۰ تومان
 • پنیر پستو سبز کاله
  ۱۹۸,۲۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
 • پنیر بلوچیز خامه ای کاله
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • پودر پنیر پارمسان کاله
  ۲۵,۵۰۰ تومان