دسته بندی: مرغ فرآوری شده

 • جوجه کباب ترش
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه چینی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با استخوان
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مرغ شکم پر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب پنیر و اسفناج
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ کبابی
  ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اکبر جوجه
  ۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ مکزیکی
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم