دسته بندی: ماهی منجمد

  • شیلات خلیج فیله شوریده
    ۳۲۵,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
    هربسته
  • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
    ۳۳۴,۳۰۰ تومان به ازای هربسته
    بسته