دسته بندی: گوساله ساده

 • نگینی استانبولی
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۴۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۲۸۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • چرخکرده گوساله
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم