دسته بندی: گوساله ساده

 • نگینی استانبولی
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۴۲,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • چرخکرده گوساله
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم