دسته بندی: گوساله ساده

 • نگینی استانبولی
  ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۹۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۶۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۵۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • چرخکرده گوساله
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۵۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۷۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۷۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم