دسته بندی: گوساله ساده

 • نگینی استانبولی
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۶۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۴۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۹۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
 • چرخکرده گوساله
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم