دسته بندی: گوساله ساده

 • نگینی استانبولی
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۲۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۱۹۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۴۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • چرخکرده گوساله
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم