دسته بندی: گوشت شتر ساده

  • چرخکرده شتر
    ۲۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • گوشت شتر خورشتی
    ۲۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم