انواع سوسیس و کالباس
 • سولیکو سارنو
  ۶۲,۹۰۰ تومان
 • بيکن گوساله اصل 202
  ۵۸,۵۰۰ تومان
 • سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
  ۶۵,۵۳۲ تومان
 • استیک گوشت تنوری 202
  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • آندره سوسیس اسنک
  ۶۹,۲۰۰ تومان
 • کوکتل شکاری آندره (80%)
  ۹۶,۸۰۰ تومان
 • سوجوک 202
  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • سوسیس کراکف
  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • کوکتل شکاری گوشت ایران
  ۱۶۵,۱۰۰ تومان
 • سولیکو کوکتل انگشتی 80%
  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • میکایلیان کوکتل ممتاز 70%
  ۱۱۲,۵۰۰ تومان
 • هات داگ رباط
  ۹۰,۰۴۲ تومان