انواع سوسیس و کالباس
 • سولیکو سوسیس تخمیری 200
  ۴۴,۰۶۳ تومان
 • سولیکو سارنو
  ۶۵,۹۰۰ تومان
 • بيکن گوساله اصل 202
  ۷۶,۱۰۰ تومان
 • 202سالامی
  ۸۰,۹۰۰ تومان
 • سولیکوانجوی گوشت 90%
  ۸۷,۹۰۰ تومان
 • سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • ماکیما کابانوسی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • آندره سوسیس اسنک
  ۶۹,۲۰۰ تومان
 • کوکتل شکاری آندره (80%)
  ۱۰۴,۶۰۰ تومان
 • سوسیس کراکف
  ۳۳,۸۰۰ تومان
 • ماکیما سوسیس انگلیسی
  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • کوکتل شکاری گوشت ایران
  ۱۶۵,۱۰۰ تومان