• زیتون با هسته هزار باغ
  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته هزار باغ
  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • زیتون تمشک انار
  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • زیتون با سیر و ریحان
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون پیش غذا با گردو
  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • زیتون قرمز بی هسته
  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • زیتون گراسینی با پنیر
  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون سیاه با هسته
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
 • زیتون با هسته ایرانی
  ۳۸,۰۰۰ تومان