• زیتون با هسته هزار باغ
  ۳۲,۵۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته هزار باغ
  ۳۸,۵۰۰ تومان
 • زیتون تمشک انار
  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • زیتون سبزیجات و انار
  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • زیتون با سیر و ریحان
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون بی هسته ایرانی
  ۸۱,۰۰۰ تومان
 • زیتون پیش غذا با گردو
  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • زیتون قرمز بی هسته
  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • زیتون گراسینی با پنیر
  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون سیاه با هسته
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان
 • زیتون با هسته ایرانی
  ۶۵,۰۰۰ تومان