• برنج دودی
    ۱۳۳,۰۰۰ تومان
  • برنج دم سیاه
    ۱۴۵,۰۰۰ تومان