• برنج هاشمی
  ۳۶,۸۰۰ تومان
 • برنج دودی
  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • برنج قهو ه ای (1 کیلو)
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۳۹,۵۰۰ تومان