• برنج هاشمی
  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • برنج دودی
  ۴۳,۲۰۰ تومان
 • برنج قهو ه ای (1 کیلو)
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۴۱,۰۰۰ تومان