برچسب: گوشت قرمز

 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۳۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد